ජිනීවා මර උගුලින් රණවිරුවන් ගලවා ගැනිම 2021 ට කල් දාන්න බෑ – ගෝලීය සංසදයේ රුසියානු නියෝජිත

ජිනීවා මර උගුලින් රණවිරුවන් ගලවා ගැනිම 2021 ට කල් දාන්න බෑ – ගෝලීය සංසදයේ රුසියානු නියෝජිත

ශ්‍රී ලංකවේ රජය මානව හිමිකම් සමුළුවේ OISL වාර්තාවට සහ 30/1 යෝජනාවට එකඟ නොවන බව එම සමුළුවට දැනුම් දෙන්නේ 2021 මාර්තු මස බවට පළවූ වාර්තාව පිළිබඳව ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදයේ රුසියානු ශාකාවේ නියෝජිත ආචාර්ය ජගත් චන්ද්‍රවංශ මහතා ලංකා ලීඩ් නිව්ස් වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළේ රජයේ මතය ප්‍රකාශ කිරිම 2021 දක්වා කල් දැමීම වරදක් බවය.

එම තීන්දුව අනුව 2020 මාර්තු මාසයේදී ගනු ලබන ස්ථාවරය කුමක් දැයි පැහැදිළි නොවන බව පවසන ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ නව ජන වරම අනුව 2020 මාර්තු මස නව රජයේ ස්ථාවරය මානව හිමිකම් සමුළුවට ප්‍රකාශ නොකරන්නේ නම් ඒ මඟින් 30/1 යෝජනාවට සහ OISL වාර්තාව මෙන්ම පසුගිය රජයේ ස්ථාවරය තව දුරටත් අනුමත කිරීමක් සිදුවන බවය.

COMMENTS